Medicinske forskningsprojekter

Ny behandlingsmetode modbivirkninger til kemoterapi og strålebehandling af cancerpatienter                                                             

Forskningsprojektet består af en klinisk prospektiv, dobbeltblind, randomiseret undersøgelse af cancerpatienter, som modtager intensiv kemoterapi og/eller strålebehandling ifm. hæmatologiske sygdomme. Formålet er at teste mineralet bismuths evne til at mindske toksiciteten af kemoterapi og strålebehandling.

StolDer undersøges i alt 50 patienter, der er diagnosticeret med enten et malignt lymfom (ondartet lymfekræft) eller sygdommen myelomatose (ondartet knoglemarvskræft).

Patienterne er tilknyttet eller indlagt på Medicinsk hæmatologisk afdeling L på Herlev Hospital.

De 50 patienter modtager hver især sin standardiserede kemoterapi og/eller strålebehandling, og derudover vil halvdelen (25 patienter) modtage den aktive behandling, imens den anden halvdel (25 patienter) modtager en placebobehandling (inaktiv kontrolbehandling).

Den forventede virkningsmekanisme ved den eksperimentelle behandling inkluderer en differentieret induktion af et særligt forsvarsprotein kaldet Metallothionein, hvis fordeling og mængde i kroppens raske versus cancerramte væv kan afgøre, om en celle overlever eller dør.

Aktuelt er behandlingsfasen afsluttet, og forsøgets indsamlede kliniske og parakliniske data bliver nu analyseret.

Der planlægges desuden yderligere undersøgelser, hvmikroskopor der bl.a. vil blive foretaget histopatologiske, immunhistokemiske og metallokemiske vævsanalyser på de udtagne vævsprøver.

GCP-enheden på Bispebjerg Hospital står for monitorering af projektet og vil medvirke til, at undersøgelsen gennemføres efter gældende lovgivning.

EudraCT-nummer: 2007-007652-34.

Specifikke kognitive og adfærdsmæssige ændringer efter en enkeltstående non-farmakologisk intervention hos en population af dyreejere

Forskningsprojektet består af et kontrolleret interventionsforsøg baseret på et ’prætest/posttest’-forsøgsdesign, som udføres i en målgruppe af dyreejere, hvis dyr udviser problemadfærd.

Formålet er at hjernekortlægge (bekræfte eller afkræfte) en målbar effekt af en speciel psykokognitiv intervention ift. mennesker med enten hund eller hest, der udviser et alvorligt og på forhånd defineret adfærdsproblem.

Ved at benytte statistiske tests ift. de definerede adfærdsmålinger foretaget før og efter selve interventionen, er det muligt at bestemme (bekræfte eller afkræfte) potentielle signifikante effekter på en række psykologiske, kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige kriterier.

Prætestens data udgør den interne kontrol og referenceværdi til sammenligning med posttesten.

Forsøget blev påbegyndt i 2014 og den eksperimentelle del er pt under udførelse.